Pedagogische werking

spelenKribbekrabbel wil met haar werking vooral rust, veiligheid en structuur bieden. De begeleid(st)ers zijn gekwalifiseerd volgens hun opleiding, ervaring, motivatie en gedrevenheid. Het kinderdagverblijf staat erop een huiselijke sfeer te creëren, en een ontmoetingsplaats te zijn voor kinderen en hun ouders.

De leidinggevenden en alle andere medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij informeren je over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden je op de hoogte van de vorderingen van je kind. Er is regelmatig overleg over de aanpak van je kind. We nodigen je uit om te praten over je kind en zijn eigenheden. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van jouw kind. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij de begeleiders en de leidinggevende.

Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind. Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

De drie belangrijkste dagactiviteiten:

1.Spelen
spelen2

Kinderen hebben in Kribbekrabbel kans om zich uit te leven met hun favoriete speelgoed, met toffe knutselwerken, leuke prentenboeken etc. Elke leeftijd heeft de kans om zich op hun niveau te ontwikkelen en een aangename dag te beleven. Kribbekrabbel heeft ook een buitenruimte aangepast voor de allerkleinste.

2.Slapen
slapen

Alle kindjes hebben in Kribbekrabbel hun vast slaapplekje. Dit is heel belangrijk om de kinderen een goede rust te garanderen. Een vertrouwde rustplaats is hierin zeer belangrijk.

3.Eten
eten

De maaltijden zijn zeer gevarieerd. Vis, vlees, pasta's, verschillende groentes, aardappelen of rijst, ze komen allemaal aan bod. We hebben oog voor gezonde bereidingen. Voor de allerkleinste is er in de namiddag fruitpap en voor de peuters een stukje fruit.

Huishoudelijk reglement

Kribbekrabbel verbindt zich ertoe om duidelijke regels en afspraken te maken rond de opvang van jouw kind. Deze afspraken zijn bindend en moeten ten allen tijden opgevolgd worden. Het is belangrijk dat je als ouder goed op de hoogte bent van het huisreglement. Dit komt de samenwerking en de opvang van jouw kind ten goede. Het reglement ontvangt u bij inschrijving. Voor meer informatie over dit document kunt u terecht bij de verantwoordelijke van de opvang.

Erkenning Kind en Gezin

Kribbekrabbel heeft een attest van toezicht bij Kind en Gezin. Kind en Gezin bevindt zich aan de Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Meer informatie: Bel naar de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 of Stuur een e-mail naar de Kind en Gezin-Lijn via de website www.kindengezin.be.

Ouders kunnen deze aanvraag steeds inkijken.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is in handen van Ilse Peeters. Als organisator heeft zij de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden. Bij de dagelijkse coördinatie wordt de organisator bijgestaan door een verantwoordelijke. Deze persoon coacht het team van kindverzorgers en begeleid de activiteiten. Hij/zij staat in voor de pedagogische opvolging van elke kind. De leidinggevenden zijn te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur of op afspraak.

Kribbekrabbel doelgroepomschrijving

Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoeften (bv. een kind met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. 

Openingsdagen openingsuren

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 18u.Het is gesloten op wettelijke feestdagen en heeft jaarlijks vaste sluitingsdagen.

Vakantieregeling

Kribbekrabbel is gesloten op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en heeft jaarlijks vaste sluitingsdagen. Deze worden uiterlijk op 31 oktober van het voorgaande jaar bekend via een schriftelijke mededeling. Ad-hoc sluitingsdagen worden minstens één maand vooraf meegedeeld. De lijst met de sluitingsdagen en de vakantieperiode kan steeds aangevraagd worden.

Afwezigheden van kinderen door verlof gepland buiten de sluiting van het kinderdagverblijf moeten voor 1 maart worden doorgeven.

Breng- en haalmomenten

Als ouder heb je op vraag toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.

We vragen om je kind te brengen voor 9u. Bij het afzetten van je kind meld je door wie en hoe laat je kind opgehaald wordt. Je kind kan door omstandigheden later naar de opvang komen, maar kan ten laatste gebracht worden tegen 12u.Na 12u zal je kind niet meer aangenomen worden. Gelieve dit te zien als een uitzondering en hier geen gewoonte van te maken.

Bij het brengen na 11u, zal er geen middagmaal meer gegeven worden aan uw kind.

Een halve dag houdt in maximum 5u aanwezig.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers of de leidinggevende. Daarom moet je je kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd afhalen.

Bij breng- en haalmomenten moeten de begeleiders van de groep het aanwezigheidsregister invullen via het D-Care programma. Zo zal er altijd een correcte registratie gebeuren van de opvangdagen.

Bij laattijdig afhalen krijg je een boete op je factuur. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij je vragen om een andere oplossing te zoeken. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de inlichtingenfiche. Je verwittigt vooraf de leidinggevende of de begeleid(st)er wanneer iemand anders je kind komt afhalen. De kinderen worden niet meegegeven aan minderjarigen.

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet je dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende. Hij/zij zal een aanpassing doen in de overeenkomst.

Kan je onverwacht je kind niet tijdige ophalen, breng de medewerkers van het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte. Contacteer het kinderdagverblijf via de algemene WhatsApp groepen of via het WhatsApp nummer 0469/ 18 23 32.

Pedagogisch beleid

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal voor het evalueren van het pedagogisch functioneren van Kind en Gezin worden vooropgesteld. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid.

Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de begeleid(st)ers of de leidinggevende. 

Om praktische redenen kunnen alle kinderen vóór 9 uur en na 16u30 uur samen opgevangen worden. 

Meer informatie hierover kan je bij de leidinggevenden krijgen. 

Samenwerking met ouders

De leidinggevenden en alle andere medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij informeren je over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden je op de hoogte van de vorderingen van je kind. Er is regelmatig overleg over de aanpak van je kind. We nodigen je uit om te praten over je kind en zijn eigenheden. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van jouw kind. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij de begeleiders en de leidinggevende. 

Om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind letten wij op de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind. 

Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind.

Het kinderdagverblijf beschikt over deskundige begeleiders, die beantwoorden aan de verwachtingen van het organiserend bestuur. 

Meer informatie over samenwerking met ouders en kinderen kan je bij de leidinggevendenaé krijgen.

Opvang plan

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de leidinggevende. Wanneer je het opvangplan wil wijzigen, neem je contact op met de verantwoordelijke om de nieuwe afspraken te maken. 

De kinderopvang vraagt een inschrijving van minimum 2 opvangdagen per week. De dagen moeten wekelijks steeds dezelfde zijn. Kinderen die niet fulltime naar de kribbe komen, kunnen na overleg en indien mogelijk met de capaciteit toegelaten door kind en gezin, van dag wisselen. Deze kinderen kunnen op dezelfde voorwaarden een dag extra komen mits betaling.

Kinderen worden, zonder andere vermelding in de overeenkomst, ingeschreven tot uiterlijk 2,5 jaar, de leeftijd dat uw kind schoolgerechtigd wordt. De inschrijving kan verlengd worden tot 3 jaar mits uitdrukkelijke vraag van de ouders aan de verantwoordelijke. Deze vraag kan enkel overwogen worden als er plaats in de opvang is tijdens de gevraagde periode.

Bijdrage gezin

Het kinderdagverblijf vraagt een maandelijkse vergoeding op basis van het inkomenstarief.

Sluitingsdagen van KDV Kribbekrabbel worden niet aangerekend.

De basisprijs per dag is afhankelijk van het persoonlijke attest kindcode.

Hiervoor krijgt u jaarlijks een fiscaal attest.

Indien in de aanvraag valse verklaringen worden afgelegd zullen er van kind en Gezin uit sancties volgen en kan uw dagelijkse bijdrage tot het maximum bedrag worden aangerekend en dit met terugwerkende kracht.

Jaarlijks dient u een nieuwe kindcode aan te vragen in de maand januari.

Dit kan via www.kindengezin.be of via de Kind en Gezinlijn 078/150.100. U kunt in uiterste gevallen ook uw kindcode aanvragen in het kinderdagverblijf, voor meer info hierover moet u bij de leidinggevende zijn.

Bij de definitieve inschrijving van je kind vragen we een voorschot ter waarde van 250 euro. De betaling van dit bedrag moet uiterlijk zeven dagen na de inschrijving van het kind betaald worden op het aparte rekeningnummer van Kribbekrabbel met in de vermelding “waarborg” en de naam van het kind. Deze waarborg wordt terug betaald binnen de 10 dagen na ontvangst van het te betalen bedrag van het laatste factuur.

Voeding en dieet

’s Morgens zorgt het kinderdagverblijf NIET voor een ontbijt. We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten. Indien jullie kindje voor 8u30 in de opvang is, mag je wel een boterham meebrengen.

Flesjes worden voor 8u niet in het kinderdagverblijf gegeven.

Ons kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van jouw kind. Het menu van de dag, wordt u dagelijks doorgestuurd via het D-Care systeem.

Wanneer je kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet , of wanneer je speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen. Gelieve hierover afspraken te maken met de leidinggevende. Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten dien je zelf mee te brengen. Poedermelk en water dienen in de juiste hoeveelheden in afzonderlijke potjes en flessen mee gegeven worden. Je bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de bereidingswijze en – voor dieetproducten – de nodige medische achtergrondinformatie.

Kleding en verzorging

We vragen om reservekleding en kledij om buiten te spelen mee te brengen, een slaapzak aangepast aan het seizoen, een knuffel en / of tutje, een koortsthermometer, luierzalf, zonnecrème. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes in op te bergen.

De luiers voor je kind dien je zelf mee te brengen of te bestellen via het kinderdagverblijf. Bij de inschrijving zal jullie keuze hierrond genoteerd worden. Het verbruik en / of afvalverwerking hiervan zal maandelijks gefactureerd worden.

Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorgingsproducten, die hoef je dus niet mee te brengen. Maar wanneer je kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft, breng je die zelf mee.

Medicatietoediening

Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicament behandeld worden.

Wanneer je kind medicatie moet nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een ticket van de apotheek op de verpakking:

• datum van het voorschrift

• naam van het kind

• naam van het medicament

• dosering van het medicament

• manier van toedienen

• tijdstip van toedienen

• duur van de behandeling

We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

Wanneer je kind behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. We vragen je om je eigen toestel mee te brengen.

Facturatie en betalingsregeling

Je ontvangt maandelijks, telkens op de 1ste kalenderdag een gedetailleerde rekening. Je moet deze binnen de 10 kalenderdagen betalen.